เรื่อง ผลของการสอนแบบบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติต่อระดับความรู้ของพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหน่วยงานเรื่องเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ประเภทของการวิจัย : วิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิดหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนหลัง (One group pretest-posttest design)

ชื่อผู้วิจัย :นางสาววิไลลักษณ์   คำพิทักษ์

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งได้จาก ข้อมูลทางคลินิก (Clinical finding) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory  test)และการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ (Diagnostic  test) (Center for Disease Control and Prevention [CDC] , 2016) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อต้องรู้ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล

การสอนแบบบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการพูด บอก เล่า อธิบายเนื้อหาสาระหรือ สิ่งที่ต้องการสอนแก่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนซักถามแล้วประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีใด วิธีหนึ่ง แล้วผู้สอนก็ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ทำ แสดงหรือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญในสิ่งที่ได้ฝึกนั้น ซึ่งการสอนในลักษณะนี้จะมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างจากการสอนแบบบรรยาย ดังผลงานของจารุกิตติ์ สายสิงห์(2558) ที่สรุปไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาการบริหารสารสนเทศ 2 โดยใช้การสอนบรรยายและเน้นรูปแบบฝึกปฏิบัติจริง พบว่า ระดับคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน และณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2559) ที่สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบลงมือปฏิบัติในรายวิชาTMT423 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่มีขนาด 914 เตียง มีหน่วยงานที่ต้องเฝ้าระวังและวินิจฉัยการติดเชื้อทั้งหมด 40 หน่วยงาน มีพยาบาลงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3 คน  จากข้อมูลรายงานการศึกษาในประเทศไทย โดยสมหวัง ด่านชัยวิจิตร และคณะ  (2554) ได้สำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาลในระดับต่างๆ คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปในปีพ.ศ. 2554 เฉลี่ยร้อยละ 7.3 รายต่อผู้ป่วยจำหน่าย 100 ราย ส่วนความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาลสุรินทร์ในปี 2554 – 2560 พบร้อยละ 10.48, 11.70, 11.64, 11.12, 9.73, 11.89 และ8.10 ตามลำดับ และประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อของพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหน่วยงาน พบเพียงร้อยละ 40.63 ซึ่งหมายความว่าการรายงานข้อมูลการติดเชื้อยังไม่ถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการสอนเรื่องเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลแบบบรรยายมาหลายครั้ง แต่ก็ยังพบว่ามีการวินิจฉัยการติดเชื้อไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องของการสอนแบบบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติต่อระดับความรู้ของพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหน่วยงานเรื่องเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหน่วยงานให้สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติต่อระดับความรู้ของพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหน่วยงานเรื่องเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล

สมมติฐานการวิจัย : คะแนนความรู้เรื่องเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหน่วยงานภายหลังได้รับความรู้สูงกว่าก่อนได้รับความรู้

ขอบเขตการวิจัย : ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยโดยเลือกประชากรคือ พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหน่วยงานผู้ป่วยในทั้งหมด 85 คน

ผู้ตั้งกระทู้:นาง มาลีพร จันทึก จำนวนครั้งที่อ่าน : 1 ครั้ง

เอกสารแนบ