ชื่อเรื่อง ความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในการพัฒนาแนวทางการคัดเลือกรายการยาเข้า-ออกโรงพยาบาล

ภญ พัชฎาพร เสาทองและคณะ

โรงพยาบาลสุรินทร์   จ.สุรินทร์

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน ภญ พัชฏาพร  เสาทอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม

บทนำและวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลสุรินทร์มีรายการยา 903 รายการ(เกณฑ์850) ใช้งบประมาณการจัดซื้อยา 400.3ล้านบาท(แผน 420)  มีรายการยาเกินเกณฑ์และใช้งบประมาณสูงคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดจึงได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการคัดเลือกรายการยาและศึกษาผลลัพท์การดำเนินการ

วิธีการศึกษา  การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ (ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเภสัชกร)ในการบริหารจัดการระบบยาโดยศึกษาข้อมูลยาทั้งหมดในบัญชีรายการยาโรงพยาบาลระยะเวลาศึกษา2ปี เดือน (ตุลาคม 2558- กันยายน2560 ) โดยแบ่ง 3 ระยะ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์จากตัวชี้วัดและเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและโรงพยาบาลข้างเคียงระยะที่ 2 พัฒนาและวางแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยจัดทำนโยบายยาร่วมสหสาขา กำหนดแนวทางปฏิบัติ การสื่อสารและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดติดตามกำกับผลดำเนินงาน ระยะที่3ประเมินผลลัพธ์ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและร้อยละ

ผลการศึกษา พิจารณารายการยาเข้าปี 2560 จาก 30 รายการ เข้า 13 รายการ ออก 18 รายการ  ใช้งบประมาณจัดซื้อยา 421.3(แผน 420 ล้านบาท) ปี2561 จาก 53 รายการ เข้า 21 รายการ ออก 20 รายการ(แผน 440ล้านบาท)   จำนวนกรอบรายการยาจาก 903 เป็น 819 รายการ สัดส่วนรายการยา 74:26(เกณฑ์ 70:30) สรุปและข้อเสนอแนะ ความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในการร่วมกำหนดนโยบาย การวางแนวทางปฏิบัติร่วมกัน การสื่อสารแนวปฏิบัติอย่างทั่วถึง และการติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอช่วยทำให้มีรายการยาที่ใช้ในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพสมเหตุสมผลตามบริบทโรงพยาบาลสุรินทร์

คำสำคัญ  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด การคัดเลือกรายการยาโรงพยาบาล กรอบรายการยา

ผู้ตั้งกระทู้:นาง มาลีพร จันทึก จำนวนครั้งที่อ่าน : 1 ครั้ง

เอกสารแนบ