ผู้ทำวิจัย   นางภัทรธิฌา  โสดากุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ปี 2560

วิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์

 

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน   370 คน   ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  ดำเนินการศึกษาระหว่าง เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม  2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามตามตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI)  และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้ทดสอบ t-test และ  One-way ANOVA                      

               ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างดี     ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละด้านโดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ และมีที่พักอาศัยต่างกัน มีคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน และที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านสังคม ไม่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีมีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัว มีคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน

ผู้ตั้งกระทู้:นาง มาลีพร จันทึก จำนวนครั้งที่อ่าน : 1 ครั้ง

เอกสารแนบ