นวัตกรรมกระเป๋าอุ่นร้อน

 (IV.Warming  Bag)

                                                           นางวารี  ประมูลศรี

                                                                      งานการพยาบาลวิสัญญี  โรงพยาบาลสุรินทร์

ที่มา 

             ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำลงกว่าปกติ (Hypothermia ) เป็นภาวะแทรกซ้อนไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้ขณะและหลังผ่าตัดก่อผลเสียต่อทุกระบบของร่างกายและอันตรายถึงชีวิตที่อันตรายที่สุดคือเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตัดได้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำมีหลายอย่าง อาทิเช่น อุณหภูมิห้องผ่าตัดที่เย็นจัด 22องศาเซลเซียส ระยะเวลาการผ่าตัดที่นานๆ การได้รับเลือดและสารน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำมากๆ จากการศึกษาพบว่า การได้รับสารน้ำทีมีสภาวะอยู่ในอุณหภูมิห้อง เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้อุณหภูมิกายลดต่ำลง จากการศึกษา ถุงน้ำเกลืออุณหภูมิเริ่มต้นที่ 39 องศาเซลเซียส ที่แขวนไว้ในห้องผ่าตัดอุณหภูมิห้องที่ 22องศาเซลเซียส  เมื่อเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมง อุณหภูมิของสารน้ำจะเหลือเท่าอุณหภูมิห้องคือ 22องศาเซลเซียส ซึ่งไม่เหมาะแก่การให้ผู้ป่วยขณะผ่าตัดโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กเล็กซึ่งได้รับสารน้ำที่แขวนไว้นานในอุณหภูมิห้องผ่าตัดตามระยะเวลาผ่าตัดที่เนิ่นนาน      หน่วยงานขาดอุปกรณ์สำหรับเก็บความอุ่นของสารน้ำแบบแขวนกับเสาน้ำเกลือ(electronic warmer ) ซึ่งมีราคาแพงและมีจำนวนจำกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการวิสัญญีกลุ่มงานวิสัญญีจึงพัฒนา           “นวัตกรรมกระเป่าอุ่นร้อน”ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับเก็บรักษาความอุ่นของสารน้ำให้มีอุณหภูมิพอเหมาะก่อนให้แก่ผู้ป่วย เพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำที่เกิดขึ้นขณะและหลังผ่าตัด   

 

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา นวัตกรรมกระเป๋าอุ่นร้อน  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาความอุ่นของสารน้ำให้มีอุณหภูมิระหว่าง 37-39 Cซึ่งเหมาะสมใช้กับผู้ป่วยขณะและหลังผ่าตัด

วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

           ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาวะอุณหภูมิกายต่ำและ การป้องกัน  ศึกษาหาวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนออกจากถุงน้ำเกลือโดยใช้แผ่นฟรอยด์มุงหลังคาบ้านมีลักษณะอ่อนนุ่มดัดโค้งตามแนวลักษณะถุงน้ำเกลือได้ บุด้วยผ้าฝ้าย และใช้ถุงเยลร้อนขนาด ผ่านการอุ่นไมโครเวฟ  800 วัตต์ เป็นเวลา 1นาทีจะได้อุณหภูมิ 50 ถึง60องศาเซลเซียส เป็นตัวให้ความร้อนแก่สารน้ำที่บรรจุอยู่ในถุงน้ำเกลือ และออกแบบตัดเย็บเป็นถุงครอบถุงน้ำเกลือแต่ละขนาด ได้แก่ ขวดน้ำเกลือขนาด 100, 500 และ 1000 ซีซี ตามลำดับ  และมีสายหูหิ้วกับเสาน้ำเกลือ

การทดสอบสิ่งประดิษฐ์

   นำสารน้ำที่บรรจุในขวดน้ำเกลือขนาด 1000 ซีซี อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 39 องศาเซลเซียส

 ห่อด้วยกระเป๋าอุ่นร้อนที่ประดิษฐ์ขึ้น ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องผ่าตัด  22 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับขวดน้ำเกลือแขวนไว้ตามปกติ เมื่อเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมงพบว่า สารน้ำที่ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องจะมีอุณหภูมิต่ำลงเหลือ 22องศาเซลเซียส ส่วนสารน้ำที่ตั้งไว้ในกระเป๋าอุ่นร้อนจะมีอุณหภูมิ 35.5องศาเซลเซียส  ในช่วงชั่วโมงที่ 2 อุณหภูมิของสารน้ำ เท่ากับ 37องศาเซลเซียส ถ้าเปลี่ยนถุงเยลร้อนใหม่อุณหภูมิของสารน้ำจะได้สูงขึ้นสามารถใช้กับผู้ป่วยได้

การนำไปใช้ประโยชน์

1.นำมาใช้งานในผู้ป่วยได้จริงปลอดภัย โดยใช้เก็บความอุ่นของสารน้ำในขวดน้ำเกลือที่แขวนไว้ในห้องผ่าตัดซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัด  และเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยในการป้องกันป้องกันอุณหภูมิกายต่ำ  

 2.ประยุกต์ใช้ตามหอผู้ป่วยได้  โดยเฉพาะในฤดูการหน้าหนาวซึ่งมีอากาศหนาวจัด 

 3.ประหยัดค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาล ใช้แทนเครื่องอุ่นน้ำเกลือแบบมาตรฐาน ( Electric warmwer) ซึ่งมีราคาแพงถึง 70,000 บาท เทียบกับกระเป๋าอุ่นร้อน ต้นทุน 150 บาท

เอกสารอ้างอิง

เบญจมาศ  ปรีชากุล.( 2537 ) ผลการป้องกันการสูญเสียความร้อนวิธีต่าง ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ได้รับการผ่าตัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พนารัตน์  จำปา.( 2548 ).  การพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลลำปาง.วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ผู้ตั้งกระทู้:นาง มาลีพร จันทึก จำนวนครั้งที่อ่าน : 1 ครั้ง

เอกสารแนบ