ผลของการใช้ CAUTI Drop Process ต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวน
อุทัยวรรณ  เนาว์พิริยวัฒน์;  ศิรานุช  อินทยุง;  รัตติกานต์  กมลเลิศ
 
ประเทศไทยพบการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะร้อยละ 20-45 ของการติดเชื้อทั้งหมด และประมาณร้อยละ 80-90 เกิดจากการคาสายสวนปัสสาวะ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะนั้น เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มมากขึ้น และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งมีอัตราตายร้อยละ 25-60 ทำให้อัตราตายและจำนวนวันนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนของไอซียูอายุรกรรม1โรงพยาบาลสุรินทร์ปี งบประมาณ 2558 เท่ากับ 6.76, 9.74, 13.33, 4.78, 8.66, 10.49, 13.94, 13.16, 15.27, 13.03, 13.10, 4.63 เฉลี่ย 10.82 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าที่โรงพยาบาลกำหนด (อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนไม่เกิน 3:1,000 วันคาสายสวน)
ผลการทบทวนทฤษฎี งานวิจัย บทความที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลสุรินทร์ พบว่าไม่แตกต่างกัน
ศิรานุช  อินทยุงและณาริน แสนกล้า วิจัยพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะของ
เจ้าหน้าที่ไอซียูอายุรกรรม1 ในปี 2558 พบว่าเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะของโรงพยาบาลสุรินทร์
ผู้วิจัยสร้าง CAUTI Drop Process ใช้ในหน่วยงานเพื่อลดการติดเชื้อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
จากการคาสายสวน  โดยกำหนดเป็น process ตามการปฏิบัติงานประจำวัน แล้วนำมาใช้ในหน่วยงาน
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยคาสายสวนก่อนและหลังการใช้ CAUTI Drop Process 
2) เพื่อเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยคาสายสวนก่อนและหลังการใช้ CAUTI Drop Process
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้ CAUTI Drop Process
กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม 1โรงพยาบาลสุรินทร์ทุกรายที่คาสายสวนปัสสาวะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 –มกราคม 2561
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) วันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยลดลง
2) ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะลดลง
วิธีดำเนินการวิจัย
1) ประชุมชี้แจงพยาบาลวิชาชีพ  ผู้ช่วยเหลือคนไข้  คนงาน เกี่ยวกับการใช้ CAUTI Drop Process
2) นำ CAUTI drop process ไปใช้ในผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม1โรงพยาบาลสุรินทร์ที่คาสายสวนปัสสาวะทุกราย
3) ติดตามอัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะทุกเดือน
4) ประเมินผลความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติตาม CAUTI Drop Process โดยการทำ Focus group discussion แยกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มพยาบาล  กลุ่มผู้ช่วยเหลือคนไข้และกลุ่มคนงาน
5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ วิเคราะห์โดยใช้จำนวนการติดเชื้อต่อ 1,000 วันคาสายสวนปัสสาวะ
2) เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะก่อนและหลังการใช้ CAUTI drop process โดยใช้ Independent t-test
3) ข้อมูลความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
(content analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ วิเคราะห์โดยใช้จำนวนการติดเชื้อต่อ 1,000 วันคาสายสวนปัสสาวะ
2) เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะก่อนและหลังการใช้ CAUTI drop process โดยใช้ Independent t-test
3) ข้อมูลความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
(content analysis)
ผลการวิจัย
อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนก่อนการใช้ CAUTI Process เฉลี่ย 6.54 หลังการใช้ CAUTI Process เฉลี่ย 3.41
 
ผู้ตั้งกระทู้:นาง มาลีพร จันทึก จำนวนครั้งที่อ่าน : 1 ครั้ง

เอกสารแนบ