ผลการใช้ Program Barcode  ต่อการบริการงานจ่ายกลาง  โรงพยาบาลสุรินทร์

อนงค์   สุรเตมีย์กุล;นางนัธจกร  ยอดเสาร์    

           

งานจ่ายกลางมีหน้าที่จัดส่งเซ็ททำหัตถการต่างๆ ให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาลสุรินทร์ ทั้งสิ้น 49 หน่วยงานจำนวนเซ็ทปราศจากเชื้อที่หน่วยจ่ายกลางจัดบริการให้หน่วยงานต่างๆ เฉลี่ย 16,237 เซ็ท/เดือน (ตุลาคม 2559-มิถุนายน2560) ในปี 2559 งานจ่ายกลางได้วิจัยผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อลดการส่งอบฆ่าเชื้อซ้ำ (re-sterile)หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อแก้ปัญหาการส่งเซ็ทอบฆ่าเชื้อซ้ำ  ส่งผลให้การส่งอบฆ่าเชื้อซ้ำของหน่วยงานลดลงร้อยละ 81.33  งานจ่ายกลางวางเป้าหมายการส่งเซ็ทอบฆ่าเชื้อซ้ำโดยไม่จำเป็นให้น้อยที่สุด จึงได้พัฒนาระบบบาร์โค้ดมาใช้

เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาอัตราการส่งเซ็ทอบฆ่าเชื้อซ้ำ  2)ศึกษาค่าใช้จ่ายในการส่งอบฆ่าเชื้อซ้ำ 3)เปรียบเทียบอัตราการส่งอบฆ่าเชื้อซ้ำก่อนและหลังการใช้ Program Barcode  4)เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการส่งอบฆ่าเชื้อซ้ำก่อนและหลังการใช้ Program Barcode  กลุ่มตัวอย่างคือหน่วยงานที่รับบริการเซ็ททำแผล เซ็ท flush เซ็ทสวนปัสสาวะ จำนวน 32 หน่วยงาน ดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  

Program Barcode  ประกอบด้วย Barcode ซึ่งได้รับการสนับสนุนฟรีจากบริษัท sterile sticker ที่

โรงพยาบาลใช้บริการอยู่เดิม ซึ่งบริษัทให้บริการ Barcode เป็นที่แรกในประเทศไทย เจ้าหน้าที่งานจ่ายกลางประจำห้องบรรจุหีบห่อ ห้องนึ่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ห้องจ่ายอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ วุฒิการศึกษามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้  มีความเข้าใจในการใช้ Program Barcode  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ตัวยิง Barcode  ใน Program ประกอบด้วย การใส่รหัส ในอุปกรณ์  ชื่อ SET วันผลิต วันหมดอายุ  เครื่อง,รอบ แบบบันทึกข้อมูล ได้จากผู้วิจัย พัฒนาขึ้นจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย   วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

1.ก่อนใช้ Program Barcode  หน่วยงานส่งเซ็ทอบฆ่าเชื้อซ้ำ เฉลี่ย 49.7 เซ็ท/เดือน หลังใช้ Program barcode ส่งอบซ้ำเฉลี่ย 18.3 เซ็ท/เดือน

2.ก่อนใช้ Program Barcode  ค่าใช้จ่ายในการอบฆ่าเชื้อซ้ำ เฉลี่ย 614.09 บาท/เดือน หลังใช้ Program barcode ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 202.04 บาท/เดือน

3.หลังใช้ Program barcode จำนวนเซ็ทส่งอบซ้ำลดลงร้อยละ 63.2

4.หลังใช้ Program barcode ค่าใช้จ่ายในการส่งอบซ้ำลดลงร้อยละ 67.10

            จากผลการวิจัยพบว่า การใช้ Program Barcode เพื่อดูแลระบบงานจ่ายกลาง ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการอบฆ่าเชื้อซ้ำได้ดี  อนึ่งการวิจัยนี้ทำเพียง 3 เซ็ทที่ใช้บ่อย และควบคุมการเบิกจ่าย การตรวจสอบได้ง่ายในการทำวิจัย  แต่ในสภาพจริง งานจ่ายกลางบริการจ่ายเซ็ท 18 ชนิดให้กับ 49 หน่วยงาน ถ้าโปรแกรม นำไปใช้ทั้งหมด จะลดค่าใช้ได้ได้มหาศาล  และ หน่วยงานที่ใช้เซ็ท พึงพอใจเนื่องจากไม่ต้องเช็ควันหมดอายุเอง ทำให้ เจ้าหน้าที่มีเวลาดูแลผู้ป่วยมากขึ้น  และโรงพยาบาลสุรินทร์นำร่องเป็นหน่วยงานแรกของประเทศ การขยายผลไปสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างมหาศาล

 

 

ผู้ตั้งกระทู้:นาง มาลีพร จันทึก จำนวนครั้งที่อ่าน : 1 ครั้ง

เอกสารแนบ