ความร่วมมือสหสาขาวิชาชีพในการพัฒนาแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา
เจ้าของผลงานวิชาการ: นส.พัชฎาพร เสาทอง, นายธีรัตต์  ทรัพย์โภค,นายรังสฤษฏ์  ไชยพรรค
ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ : นส.พัชฎาพร เสาทอง
หน่วยงาน : โรงพยาบาลสุรินทร์

ผู้ตั้งกระทู้:นายสมศักดิ์ นวนแก้ว จำนวนครั้งที่อ่าน : 38 ครั้ง

เอกสารแนบ