การเปรียบเทียบระยะเวลาการเปลี่ยนชุดสายเครื่องช่วยหายใจ ต่อการเกิด Ventilator Associated
pneumonia ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เจ้าของผลงานวิชาการและผู้นำเสนอผลงานวิชาการ  : นางลักขณา ศรสุรินทร์

ผู้ตั้งกระทู้:นายสมศักดิ์ นวนแก้ว จำนวนครั้งที่อ่าน : 24 ครั้ง

เอกสารแนบ