ประสิทธิภาพในการระงับปวดของยา  tramadol/paracetamol (ULTRACETTM ) ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดก้อนที่เต้านม
เจ้าของผลงานและผู้นำเสนอผลงานวิชาการ  :  พญ.สิริพิมพ์  ขันธรักษา

ผู้ตั้งกระทู้:นายสมศักดิ์ นวนแก้ว จำนวนครั้งที่อ่าน : 41 ครั้ง

เอกสารแนบ