การพัฒนางานโดยใช้แนวคิด LEAN : กระบวนการจำหน่ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย โรงพยาบาลสุรินทร์
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสุณี จิรันดร

ผู้ตั้งกระทู้:นายสมศักดิ์ นวนแก้ว จำนวนครั้งที่อ่าน : 50 ครั้ง

เอกสารแนบ