ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจสมัครเข้าร่วม "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย" และขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประกวดประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation โดยไม่ถือเป็นวันเวลา และ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากงบประมาณต้นสังกัด ผ่านเว็บไซต์สำนักการพยาบาล ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด 600 คน) ลงทะเบียนสมัครประกวดผลงานผ่านเว็บไซต์สำนักการพยาบาล ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560

http://www.nursing.go.th/?p=5976