สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพที่ 9 ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ขึ้นทุกปี  เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 17 โดยมอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
             ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 โดยส่งผลงานมาที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบบริการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา E-mail: researchmhr1@gmail.com ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และไม่รับผลงานวิชาการที่ส่งทางโทรสาร