ประชุมโครงการนักวิจัยหน้าใหม่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หนึ่งกลุ่มงานหนึ่งผลงานวิจัย รุ่นที่ 2
ลำดับที่ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อผู้นำเสนอ หน่วยงาน พี่เลี้ยงนักวิจัย
1 ผลของยาต้มตำรับพื้นบ้านที่ใช้ในโรงพยาบาลรันตบุรี จังหวัดสุรินทร์ น.ส.นภาภรณ์  สลิน รพ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ พฤกษชาติ
2 การจัดการความปวดในผู้ป่วยที่ผ่าตัดมดลูกในผู้ป่วยเนื้องอกในมดลูก โรงพยาบาลสุรินทร์ น.ส.ปรียานุช  แพงลุนหล้า อาคาร 4/4 รพ.สุรินทร์ นงลักษณ์
น.ส.สุวดี  ชื่นสว่าง
3 การพัฒนาแนวปฏิบัติป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด น.ส.บุษบา  ขุนอินทร์ อาคาร 4/1 รพ.สุรินทร์ นงลักษณ์
และคณะ
4 การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก น.ส.ญาณิศา  จันทร์ศรี อาคาร 3 ล่าง รพ.สุรินทร์ พัฒนา
น.ส.สุชาวดี  โสภณ
5 ประสิทธิผลของโปรแกรมการใช้คำแนะนำด้านโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด นางรสสุคนธ์  นามวัฒน์ อาคาร 10/2 รพ.สุรินทร์ พัฒนา
น.ส.พรมสวรรค์  รัตนวงค์
น.ส.เสาวนีย์  โสภณ
6 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลมารดาที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ การควบคุมระดับน้ำตาลและการกลับมารักษาซ้ำ น.ส.อรทัย  เคนหา อาคาร 4/3 รพ.สุรินทร์ นงลักษณ์
น.ส.ไวยกิจ  ภูมะลา
7 การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน  ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ น.ส.มยุรา  สำนักนิตย์ PCU สุริยกานต์  รพ.สุรินทร์ สุนันญา
น.ส.พัฒน์นรี  คารศรี
นางนวลฉวี  บุภักดี
น.ส.ณัฐณิชา  ขุมทอง
8 ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสุข 5 มิติ : กรณีศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ          ตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ นางวัชราพร  มณีเทพ รพ.สต.กันตวจระมวล   จ.สุรินทร์ พฤกษชาติ
น.ส.สุวิมล  สัญจรดี
9 การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของทารกแรกเกิดในอาคาร 12/3 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางกรรณิดา สุทธิดี อาคาร 12/3 นงลักษณ์
นางชลธิฌา  ช่วยศรี
10 ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิด extravasation  น.ส.จินตนา สุขตน  MICU 2 ปาริชาต
น.ส.พนิดา ส่งคืน 
11 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลต่อการตัดสินใจของญาติผู้ป่วยในการถ่ายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง น.ส.อภิญญา พงษ์พิทักษ์ MICU 2 ปาริชาต
น.ส.มาคิ ช่างเหล็ก
12 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลจากเคาน์เตอร์สู่ข้างเตียง นางหมื่นไทย เหล่าบรรเทา อาคาร 2/3  นงลักษณ์
น.ส.สุนันทา  ใสสอาด
น.ส.วิภาพร  จันทรบุตร
13 การสำรวจความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคคาลัสซีเมียหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมเด็ก อาคาร 6/3 นางสุกัญญา สุขแจ่ม อาคาร 6/3  ปาริชาต
น.ส.ภัทราวดี บุญสัว
น.ส.นิรชา  สนิทสนม
14 การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการประเมินผู้ป่วยอุบัติเหตุบาดเจ็บหลายระบบ  (Multiple trauma) ที่เข้ารับบริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสุรินทร์ นายพิทักษ์  สุพันธุ์ ก.อุบัติเหตุฉุกเฉิน สุนันญา
นายวีรชัย   ใจมั่น
น.ส.อิศราภรณ์  กุลัสนาม
15 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางอกนิษฐ์ ชาติกิจอนันต์ ก.พยาบาลชุมชน พัฒนา
นางอ้อมแก้ว ยมวัน
นางยุพา หวังกลุ่มกลาง
16 ผลของการดูแลต่อเนื่องที่บ้านต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ นางภสินีย์  นากดี ก.พยาบาลชุมชน พัฒนา
น.ส.วิไล คงพนานิช 
นางนพนันต์ สัตย์ซื่อ
17 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดสุรา ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ นางนวลอนง ศรีธัญรัตน์ ก.พยาบาลชุมชน นงลักษณ์
18 พัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ นางอุทัยวรรณ เนาว์พิริยวัฒน์ MICU 1 อุทัยวรรณ
น.ส.จีรนันท์ พอกพูน
น.ส.ศิรัญญา เจริญสุข
19 พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ นางสุขสันต์  พรหมศวร   MICU 1 อุทัยวรรณ
นส.รัตติกานต์ กมลเลิศ   
นส.พรประภา  สีดา
20 การศึกความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาสมุนไพรของแพทย์ในโรงพยาบาลสุรินทร์ นายบุญธวี แปลงดี ก.แพทย์แผนไทย อุทัยวรรณ
น.ส.วราธิปติ์ พุ่มอินทร์
21 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภิกษุสงฆ์ที่เป็นวัณโรคตึกสงฆ์อาพาต อาคาร 7 บน รพ.สุรินทร์ นายบรรเจิด ชูตาลัด อาคาร 7 บน ปาริชาต
น.ส.ละไม ธรรมษา
นางบานเย็น เจนขนบ
22 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม อาคาร 9/6  นางอรอัครา เติมกล้า อาคาร 9/6 อุทัยวรรณ
น.ส.เสาวนีย์  กิ่งแก้ว
23 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจ็บป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสุรินทร์ น.ส.พิลาพร สังข์โกมล ก.สังคมสงเคราะห์ พัฒนา
24 พัฒนารูปแบบการบริหารยาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 14/6 นางปิ่นมณี แสนกล้า  อาคาร 14/6 อุทัยวรรณ
น.ส.เสาวนีย์ ช่วยชู
25 ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในชุมชนเขตเมือง นางชญานิศ อสิพงษ์ ศสม.สุริยกานต์ อุทัยวรรณ
26 ผลของโปรแกรมการส่งเสริทการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง ต่อการส่งเสริม ความร่วมมือในการประกอบอาการจิตเวชจริงจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล น.ส.วิภา ทองใส  อาคาร 10/1  อุทัยวรรณ
27 ผลการเตรียมเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังกรณีไม่เร่งด่วน กัลญา ,วารี,พุทธชาด การพยาบาลวิสัญญี นงลักษณ์
28 ผลการจัดการความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง วารี  การพยาบาลวิสัญญี นงลักษณ์